สมัคร
ตรวจสอบสายงาน

ข้อมูลผู้สนใจทั่วไป

เข้าร่วมธุรกิจ
เลือกกิน-ช็อป-ใช้

Partnership to Leadership
สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพไปสู่การเป็น
ผู้นำเครือข่าย และเจ้าของกิจการอย่างแท้จริง
Partnership to Leadership
สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพไปสู่การเป็นผู้นำเครือข่าย และเจ้าของกิจการอย่างแท้จริง
พัฒนาระบบทุกด้านให้สมบูรณ์ 
เร่งพัฒนาระบบต่างๆ ของบริษัทฯ 
ทั้งระบบซอฟแวร์คำนวณ Application 
และwebsite ให้เสร็จสมบูรณ์ที่สุด 
พร้อมเซ็ตระบบแฟรนไชส์ประยุกต์ทั้ง 
Off line และ Online 

พัฒนาระบบทุกด้านให้สมบูรณ์ 
เร่งพัฒนาระบบต่างๆ ของบริษัทฯ 
ทั้งระบบซอฟแวร์คำนวณ 
Application และwebsite ให้เสร็จสมบูรณ์ที่สุด พร้อมเซ็ตระบบแฟรนไชส์ประยุกต์ทั้ง Off line และ Online 
ขยายเครือข่ายผู้บริโภคทั้งผู้นำเครือข่ายและสมาชิกผู้บริโภคขยายเครือข่าย
แฟรนไชส์ ทุกรูปแบบ ให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ 
เร่งสร้างเครือข่ายผู้บริโภคและสมาชิกผู้บริโภคและเร่งนำระบบแฟรนไชส์เน็ตเวิร์ค เชื่อมรวมกับธุรกิจต่างๆ ที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ขยายออกไปให้มากกว่า 1,000 สาขา และมีการพัฒนาระบบใหม่ๆ เพิ่มตลอดเวลา และสร้างแนวทางใหม่ ดึงดูดผู้บริโภคและสร้าง
แฟรนไชส์ทุกประเภทออกไปให้มากที่สุด
เท่าที่จะมากได้
ขยายเครือข่ายผู้บริโภคทั้งผู้นำเครือข่าย และสมาชิกผู้บริโภคขยายเครือข่ายแฟรนไชส์ทุกรูปแบบ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
เร่งสร้างเครือข่ายผู้บริโภคและสมาชิกผู้บริโภคและเร่งนำระบบแฟรนไชส์เน็ตเวิร์ค เชื่อมรวมกับธุรกิจต่างๆ 
ที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ขยายออกไปให้มากกว่า 1,000 สาขา และมีการพัฒนาระบบใหม่ๆ เพิ่มตลอดเวลาและสร้างแนวทางใหม่
ดึงดูดผู้บริโภคและสร้างแฟรนไชส์
ทุกประเภทออกไปให้มากที่สุดเท่าที่
จะมากได้
Attract investors and 
capital groups
ดึงนักลงทุนและกลุ่มทุนเข้าร่วมเพื่อขยายธุรกิจและเชื่อมโยงธุรกิจต่างๆ ทั่วโลกเข้ากับเรา 
เพื่อสร้างความมั่นคง และก้าวหน้าให้กับระบบธุรกิจของเรา และขยายพันธมิตรทางธุรกิจออกไป
ทั่วประเทศ ทั่วโลก 
Attract investors and capital groups
ดึงนักลงทุนและกลุ่มทุนเข้าร่วมเพื่อขยายธุรกิจและเชื่อมโยงธุรกิจต่างๆ 
ทั่วโลกเข้ากับเรา เพื่อสร้างความมั่นคง และก้าวหน้าให้กับระบบธุรกิจของเรา และขยายพันธมิตรทางธุรกิจออกไปทั่วประเทศ ทั่วโลก 
พัฒนาถึงขีดสุด
เปิดระบบส่วนต่อของแอพลิเคชั่น และเวบไซต์ รวมถึงซอฟแวร์แผนธุรกิจ
ขั้นสูงสุด และขยายขนาดของกลุ่ม
แฟรนไชส์ที่ได้มาตรฐานถึงเกณฑ์
ที่กำหนด ให้เติบโตไปในแนวทางที่กำหนด
พัฒนาถึงขีดสุด
เปิดระบบส่วนต่อของแอพลิเคชั่น และเวบไซต์ 
รวมถึงซอฟแวร์แผนธุรกิจขั้นสูงสุด และขยายขนาดของกลุ่มแฟรนไชส์ที่ได้มาตรฐานถึงเกณฑ์ที่กำหนด ให้เติบโตไปในแนวทางที่กำหนด
ขยายธุรกิจออกสู่ตลาดต่างประเทศ
พัฒนาระบบทุกด้านให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
เชื่อมโยงธุรกิจต่างๆ ทั่วประเทศ ทั่วโลกเข้ากับธุรกิจของเรา
ขยายธุรกิจออกสู่ตลาด
ต่างประเทศ
พัฒนาระบบทุกด้านให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเชื่อมโยงธุรกิจต่างๆ ทั่วประเทศ ทั่วโลกเข้ากับธุรกิจของเรา
พัฒนาธุรกิจสู่ความสมบูรณ์แบบเพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ในอนาคต
จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเมื่อมีความพร้อม 
เพื่อสร้างความมั่นคงสูงสุดให้ธุรกิจและสร้าง
ความมั่นใจให้กับบรรดาสมาชิกเพิ่มมากขึ้น
ในอนาคต และ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้นำและ
สมาชิกทุกท่านได้มีโอกาสร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจ
อย่างแท้จริง
พัฒนาธุรกิจสู่ความสมบูรณ์แบบเพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ 
ในอนาคต
จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเมื่อมีความพร้อม เพื่อสร้างความมั่นคงสูงสุดให้ธุรกิจและสร้างความมั่นใจให้กับบรรดาสมาชิกเพิ่มมากขึ้นในอนาคต และ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้นำและ สมาชิกทุกท่านได้มีโอกาสร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างแท้จริง
Unicorn
เติบโตไปสู่การเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงกว่า 
1,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐที่มีสาขาทั่วโลก
Unicorn
เติบโตไปสู่การเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
ที่มีสาขาทั่วโลก
ติดต่อเรา

•  ช่องทางการชำระเงิน
•  แจ้งชำระเงิน
•  ข้อมูลการติดต่อ

ผลิตภัณฑ์

•  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
•  ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
•  ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและ นวัตกรรม
•  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
•  ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
•  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
•  เซ็ตสินค้าเพื่อขึ้นตำแหน่ง Consumer
•  เซ็ตสินค้าเพื่อขึ้นตำแหน่ง Manager
ข่าวประชาสัมพันธ์

•  โปรโมชั่นประจำเดือน
•  งานฝึกอบรมสัมมนา
•  งานกิจกรรมส่งเสริมการขาย
•  การกุศลเพื่อสังคม
•  ทั่วไป
•  สมาชิกลงทะเบียนเพื่อส่งต่อ
MILLIONAIRES 88 CO., LTD.
บริษัท มหาเศรษฐี 88 จำกัด

อาณาจักรสำหรับผู้แสวงหาโอกาสสร้างความร่ำรวย

Question / Suggestion
     02 580 3888
บริษัท มหาเศรษฐี 88 จำกัด  MILLIONAIRES 88 CO., LTD. 
อาคาร มหาเศรษฐี 88 เลขที่ 11 หมู่ 8 ซ.รัตนาธิเบศร์ 5 (เรวดี14) ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 095-497-1241, 02-950-5788, 02-950-4799 (อัตโนมัติ 24 ชม.)  แฟ็กซ์ 02-950-5788, 02-950-4799 (อัตโนมัติ 24 ชม.)
www.millionaires88.com  e-mail : [email protected], [email protected], [email protected]