สมัคร
ตรวจสอบสายงาน

ข้อมูลผู้สนใจทั่วไป

เข้าร่วมธุรกิจ
เลือกกิน-ช็อป-ใช้

"มหาเศรษฐี 88 .......
องค์กรที่เดิบโตยิ่งใหญ่ด้วยความรัก" 
"ความรัก ความปรารถนาดีต่อกันนำพา
ความสุขสู่ชีวิตกันและกันตลอดไป"
ทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นได้.....สำเร็จได้.......ด้วยความรัก.....
ความปรารถนาดีและศรัทธาที่เรามีต่อกันเป็นที่สุด
เมื่อเรารู้สึกรักใคร... พลังแห่งความรักของเราจะส่งถึงเขา ให้เขารับรู้ได้ และเราก็สามารถรับรู้ถึงความรักที่ผู้อื่นมีต่อเราได้ เช่นเดียวกัน เพราะความรักเป็นพลังงานอย่างหนึ่ง เมื่อเริ่มตันชีวิต เราเดินทางมาคนเดียว ออกมาเผชิญโลก และอยู่ได้อย่างมีความสุขที่สุดด้วยความรักของพ่อแม่ที่มีต่อเราเป็นความรักอันดับที่หนึ่งในชีวิตของทุกคน จริงๆ แล้วเราได้เรียนรู้ถึงความรัก ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดาที่เฝ้าอุตส่าห์ทนุถนอมเรามาจนเราเติบใหญ่ออกมาสู่โลกกว้างด้วยความรัก แล้วต่อมาเราก็ได้รับความรักอีกมากมายทั้งจาก พี่ น้อง เพื่อน และคนรู้จัก ที่รักเราทุกคน  ดังนั้นจึงถือได้ว่า "ความรัก" นั้นเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้เราเดิบโตมาจนมีวันนี้ได้แต่จริงๆ แล้วมิใช่เพียงแค่นั้น...หากแต่ความรักยังสามารถนำพาชีวิตเรา ก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้อีกด้วยถ้าในการทำงานและการดำรงชีวิตของพวกเราในทุกวัน มีความรัก ความปรารถนาดีให้กับทุกคนที่เราได้พบเจอ บรรยากาศรอบตัวของพวกเราทุกคนจะอบอวลไปด้วย มวลแห่งความรัก มวลแห่งความสุขความรู้สึกดีๆ ความสุขสดชื่น สมหวังในความรักจะทำให้ทุกคนมีความสุข สุขกาย สุขใจ มีความห่วงใย ความปรารถนาดีต่อกันและกันตลอดเวลา............
ความรัก คือ พื้นฐานของความสุข  
ความรัก คือ พื้นฐานของการสร้างทุกสรรพสิ่ง  
ความรัก เป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์มีชีวิตอยู่  
ความรัก ก่อให้เกิดความหวัง นำไปสู่ความสำเร็จและความรักจะทำให้เราทุกคนมีความสุข ประสบความสำเร็จสมปรารถนาอย่างแน่นอน

ทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นได้..... สำเร็จได้........ ด้วยความรัก.....ความปรารถนาดี
และศรัทธาที่เรามีต่อกันเป็นที่สุด
เมื่อเรารู้สึกรักใคร... พลังแห่งความรักของเราจะส่งถึงเขา ให้เขารับรู้ได้ และเราก็สามารถรับรู้ถึงความรักที่ผู้อื่นมีต่อเราได้ เช่นเดียวกัน เพราะความรักเป็นพลังงานอย่างหนึ่ง เมื่อเริ่มตันชีวิต เราเดินทางมาคนเดียว ออกมาเผชิญโลก และอยู่ได้อย่างมีความสุขที่สุดด้วยความรักของพ่อแม่ที่มีต่อเราเป็นความรักอันดับที่หนึ่งในชีวิตของทุกคน จริงๆ แล้วเราได้เรียนรู้ถึงความรัก ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดาที่เฝ้าอุตส่าห์ทนุถนอมเรามาจนเราเติบใหญ่ออกมาสู่โลกกว้างด้วยความรัก แล้วต่อมาเราก็ได้รับความรักอีกมากมายทั้งจาก พี่ น้อง เพื่อน และคนรู้จัก ที่รักเราทุกคน  ดังนั้นจึงถือได้ว่า "ความรัก" นั้นเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้เราเดิบโตมาจนมีวันนี้ได้แต่จริงๆ แล้วมิใช่เพียงแค่นั้น...หากแต่ความรักยังสามารถนำพาชีวิตเรา ก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้อีกด้วยถ้าในการทำงานและการดำรงชีวิตของพวกเราในทุกวัน มีความรัก ความปรารถนาดีให้กับทุกคนที่เราได้พบเจอ บรรยากาศรอบตัวของพวกเราทุกคนจะอบอวลไปด้วย มวลแห่งความรัก มวลแห่งความสุขความรู้สึกดีๆ ความสุขสดชื่น สมหวังในความรักจะทำให้ทุกคนมีความสุข สุขกาย สุขใจ มีความห่วงใย ความปรารถนาดีต่อกันและกันตลอดเวลา............
ความรัก คือ พื้นฐานของความสุข  
ความรัก คือ พื้นฐานของการสร้างทุกสรรพสิ่ง  
ความรัก เป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์มีชีวิตอยู่  
ความรัก ก่อให้เกิดความหวัง นำไปสู่ความสำเร็จและความรักจะทำให้เราทุกคนมีความสุข ประสบความสำเร็จสมปรารถนาอย่างแน่นอน

มหาเศรษฐี 88 องค์กรที่เติบโตยิ่งใหญ่
และประสบความสำเร็จด้วยความรัก
ทุกคนในมหาเศรษฐี88 รักใคร่กลมเกลียวกัน 
เสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันคอยช่วยเหลือ เกื้อกูล ส่งเสริม สนับสนุนอย่างเต็มที่
ซึ่งกันและกัน โดยไม่แบ่งแยกสายงานทีมงานทุกคนช่วยกันสร้างและสานสายใยเครือข่ายแห่งความรักพร้อมไปกับเครือข่ายธุรกิจ 
.....ทุกคนรัก และปรารถนาดีต่อกัน ภายใต้ความเชื่อเดียวกันที่ว่า....... "คุณสำเร็จ ฉันสำเร็จ 
เราสำเร็จ ทีมสำเร็จ องค์กรสำเร็จ.........
ทุกคนอยู่ได้อย่างมีความสุข..........
กินอิ่ม นอนอุ่น มีคุณค่าต่อสังคมตลอดไป"
มหาเศรษฐี 88 องค์กรที่เติบโตยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จด้วย
ความรัก ทุกคนในมหาเศรษฐี88 รักใคร่กลมเกลียวกัน เสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันคอยช่วยเหลือเกื้อกูล ส่งเสริม สนับสนุนอย่างเต็มที่ซึ่งกันและกัน โดยไม่แบ่งแยกสายงานทีมงานทุกคนช่วยกันสร้างและสานสายใยเครือข่ายแห่งความรักพร้อมไปกับเครือข่ายธุรกิจ..... ทุกคนรักและปรารถนาดีต่อกัน ภายใต้ความเชื่อเดียวกันที่ว่า....... "คุณสำเร็จ ฉันสำเร็จ เราสำเร็จ ทีมสำเร็จ องค์กรสำเร็จ.........ทุกคนอยู่ได้อย่างมีความสุข.......... กินอิ่ม นอนอุ่น มีคุณค่าต่อสังคมตลอดไป"พลังแห่งความคิดบวก! 
พลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ที่จะนำสิ่งดีๆ ทั้งหลายที่ปรารถนามาสู่ตัวเราถ้าเรามีความคิดที่เป็นบวก ชีวิตจะได้พบเจอแต่สิ่งที่เป็นบวก สิ่งที่ดีงามอยู่เสมอ 
ดังคำกล่าวที่ว่า“สิ่งที่เหมือนกันย่อมดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันเข้ามาหากัน” ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีนักปราชญ์มากมายนักวิชาการ ผู้รู้ ผู้สำเร็จคนเก่งๆ และหนังสือ สื่อต่างๆ มากมายหลายตัวอย่าง
ที่พูดถึง “พลังแห่งความคิดบวก” แล้วคุณไม่อยากศึกษาเรื่องความคิดบวกบ้างหรือ? เมื่อเราคิดบวก เสพแต่สิ่งที่เป็นบวกเข้าไปรับแต่เรื่องราวบวกๆ ที่ดีงามเข้าสู่ตัวเองตลอดเวลา ตั้งแต่เช้าตื่นนอนจนถึงเข้านอน ในยามค่ำคืนทุกวัน พลังงานในร่างกายของเราจะเต็มไปด้วยพลังบวก ทั้งกายและใจ และถ้าเราไม่เสพไม่รับพลังที่เป็นลบเข้าตัวเองเลย ร่างกายของเราและจิตวิญญาณของเราก็จะไม่มีพลังงาน ที่เป็นลบมาอาศัยอยู่หากเป็นเช่นนี้ ตามหลักการของธรรมชาติได้บอกไว้ว่า “พลังแบบเดียวกันจะดึงดูด พลังที่เหมือนๆ กันเข้ามาอยู่รวมกัน” นั่นหมายถึงว่า “ตัวเราที่มีพลังบวกมากมายมหาศาลก็จะดึงดูดเอาพลังบวกข้างนอกเข้ามาหาตัวเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุด” และพลังบวกนี้เองก็คือพลังงานที่สร้างความโชคดีให้กับเราอย่างไร้ขีดจำกัด เมื่อคุณมีพลังบวกในชีวิตมากกว่าพลังลบอะไรบ้างที่คุณคิดว่ามันเป็นสิ่งดีๆ ในชีวิตเราเป็นสิ่งที่เป็นบวก ทำให้ชีวิตเรามีความสุขก็จะถูกดึงดูดเข้ามาสู่ชีวิตเราอย่างปาฏิหารย์ในทันทีทั้งทรัพย์สมบัติ เงินทอง รถยนต์ บ้าน ความอบอุ่น ในครอบครัว โชคลาภ สารพัดสารพัน ฯลฯ สิ่งต่างๆเหล่านี้ จะเข้ามาหาคุณอย่างที่คุณคาดไม่ถึงตามหลักการของแรงดึงดูด “มีลูกมีหลานมีทายาทต้องสอนเรื่องนี้ ให้กับพวกเขาเพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่เป็นบวก""การคิดบวก เสพแต่สิ่งที่เป็นบวก” เป็นคำสอน คำบอกเล่าที่มีมานานมากแล้วตั้งแต่ครั้งโบราณ แต่มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ มักชอบคิดไปเองว่า “เป็นนามธรรม”จับต้องไม่ได้ก็แค่คำพูดสวยหรูดูดี

 
   ดังนั้นหลายคนที่รู้เรื่องนี้จึงไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะความ “ไม่เชื่อ” คนฉลาดบางครั้งอาจขาดความเฉลียวใจ นั่นก็เป็น อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ เขาไม่สามารถเข้าถึงประโยชน์ที่แท้จริงของการคิดบวก” ดังนั้นจึงไม่เคยได้สัมผัสสิ่งดีๆจากพลังบวกแม้แต่ครั้งเดียวหากท่านต้องการความสำเร็จต้องการชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้นจากพลังบวก
ที่ท่านสามารถสร้างได้ท่านต้อง“เชื่อ”และนอกจาก“เชื่อ"แล้วท่านต้อง“ทันทันที"กอบโกยเก็บเอาพลังบวกใส่ตัวให้มากที่สุดในแต่ละวันและอยู่ให้ห่างไกลปฏิเสธพลังลบทั้งปวง และท่านต้องทำทุกวัน ทุกเวลา ทุกชั่วโมง ทุกนาที ทุกๆวินาทีให้เป็นพลังบวก คิดบวก เสพสิ่งบวกๆ ทำสิ่งบวกๆหวังพลังบวกจะอยู่กับท่านอย่างมากมายมหาศาล......และนั่นเอง....จะทำให้ท่านได้รับประโยชน์อันสุดยอดที่สุดจากพลังบวกทุกทิศทางที่จะหลั่งไหลเข้ามาชีวิต จะพบเจอแต่โชคดีคนดีๆสิ่งดีๆทุกอย่างที่ดีและเป็นบวกเสมอ สิ่งดีๆจะเข้ามาหาท่านแน่นอนที่สุด ภานในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน (แต่ต้องทำให้เป็นบวกจริงๆทุกอย่างด้วยไม่ใช่แค่พูดหรือคิด จะทำแต่ไม่ได้ทำจริง)
การคิดบวก คิดแต่สิ่งดีๆ เสพแต่สิ่งดีๆจะทำให้การเติบโต ของนิวตรอนในสมองของท่านเป็นไปในด้านบวก และทำให้ท่านมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น แข็งแรงขึ้น สมองแจ่มใส ปลอดโปร่งขึ้นอันส่งผลให้ท่านมีสติปัญญา เฉลียวฉลาด หลักแหลมขึ้นมีความสุขมากขึ้นอีกด้วย เมื่อท่านรู้แล้วว่าการคิดบวก และการดึงเอาพลังบวกมาใส่ให้ตัวเองมีประโยชน์ขนาดไหนเราเชื่อว่าท่านจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนในเวลาอันสั้นนี้ จงจำไว้ว่า“คิดและลงมือทำทันที” ผลลัพธ์จึงจะบังเกิดให้เห็นอยากฝากไว้อีกเรื่อง สำหรับบางคนที่ยังไม่เข้าใจในสิ่งต่อไปนี้ “คนโลกสวย ไมาใช่คนคิดบวกแต่เขาคือคนที่มองโลกในแง่ดีเกินไป แบบอาจไม่ระวังตัวนี่คือนิยามของ คนโลกสวย” ซึ่ง คนคิดบวกไม่จำเป็นต้องมองโลกสวยแบบไม่ระวังแต่คนคิดบวกคิดแบบมีสติ เสพแต่สิ่งที่เป็นจริงสมเหตุสมผล ในทางที่เป็นบวกต่อตัวเองให้มากที่สุดเท่านั้นการคิดบวก เสพและรับแต่สิ่งที่เป็นบวกจะทำให้คุณได้มาอยู่ในสังคมของคนดีๆที่มีแต่สิ่งสวยงาม สิ่งที่ดี จรรโลงโลกและมีแต่ผู้คนที่ดีงาม คิดบวกคิดดีต่อกันและส่วนใหญ่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตต่อเนื่องกันไปมากมาย “ถ้าคุณคิดว่าคุณพร้อมที่จะเป็นอีกผู้หนึ่งที่คิดบวก เป็นคนที่มีพลังบวกเป็นสิ่งนำพาชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้”เราคือ “ครอบครัวคิดบวกมหาเศรษฐี88”ครอบครัวพลังบวกที่รัก สมัครสมานและสามัคคีกลมเกลียวกัน ดูแล ห่วงใยซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา พร้อมร่วมกันนำพาทุกคนในครอบครัวสู่ความสำเร็จ ความร่ำรวยและความมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วกัน พวกเราพร้อมแล้วที่จะต้อนรับคุณ เข้ามาเป็นสมาชิกคนใหม่ของครอบครัวคิดบวก ของเราด้วยความจริงใจนับจากวันนี้เป็นต้นไป............


พลังแห่งความคิดบวก! พลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ที่จะนำสิ่งดีๆ ทั้งหลายที่ปรารถนามาสู่ตัวเรา ถ้าเรามีความคิดที่เป็นบวก ชีวิตจะได้พบเจอแต่สิ่งที่เป็นบวก สิ่งที่ดีงามอยู่เสมอ ดังคำกล่าวที่ว่า “สิ่งที่เหมือนกันย่อมดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันเข้ามาหากัน” ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีนักปราชญ์มากมายนักวิชาการ ผู้รู้ ผู้สำเร็จคนเก่งๆ และหนังสือ สื่อต่างๆ มากมายหลายตัวอย่างที่พูดถึง “พลังแห่งความคิดบวก” แล้วคุณไม่อยากศึกษาเรื่องความคิดบวกบ้างหรือ? 
     เมื่อเราคิดบวก เสพแต่สิ่งที่เป็นบวกเข้าไป รับแต่เรื่องราวบวกๆ ที่ดีงามเข้าสู่ตัวเองตลอดเวลาตั้งแต่เช้าตื่นนอนจนถึงเข้านอนในยามค่ำคืนทุกวัน พลังงานในร่างกายของเราจะเต็มไปด้วยพลังบวก ทั้งกายและใจ และถ้าเราไม่เสพไม่รับพลังที่เป็นลบเข้าตัวเองเลย ร่างกายของเราและจิตวิญญาณของเราก็จะไม่มีพลังงาน ที่เป็นลบมาอาศัยอยู่ หากเป็นเช่นนี้ ตามหลักการของธรรมชาติได้บอกไว้ว่า “พลังแบบเดียวกันจะดึงดูด พลังที่เหมือนๆกันเข้ามาอยู่รวมกัน” นั่นหมายถึงว่า “ตัวเราที่มีพลังบวกมากมายมหาศาลก็จะดึงดูดเอาพลังบวกข้างนอกเข้ามาหาตัวเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุด” และพลังบวกนี้เองก็คือพลังงานที่สร้างความโชคดีให้กับเราอย่างไร้ขีดจำกัด
     เมื่อคุณมีพลังบวกในชีวิตมากกว่าพลังลบอะไรบ้างที่คุณคิดว่ามันเป็นสิ่งดีๆ ในชีวิตเราเป็นสิ่งที่เป็นบวก ทำให้ชีวิตเรามีความสุขก็จะถูกดึงดูดเข้ามาสู่ชีวิตเราอย่างปาฏิหารย์ในทันทีทั้งทรัพย์สมบัติ เงินทอง รถยนต์ บ้าน ความอบอุ่นในครอบครัว โชคลาภ สารพัดสารพัน ฯลฯ สิ่งต่างๆเหล่านี้ จะเข้ามาหาคุณอย่างที่คุณคาดไม่ถึงตามหลักการของแรงดึงดูด “มีลูกมีหลานมีทายาทต้องสอนเรื่องนี้ ให้กับพวกเขาเพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่ดี มีชีวิตที่เป็นบวก” “การคิดบวก เสพแต่สิ่งที่เป็นบวก”เป็นคำสอนคำบอกเล่าที่มีมานานมากแล้วตั้งแต่ครั้งโบราณ แต่มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ มักชอบคิดไปเองว่า“เป็นนามธรรม”จับต้องไม่ได้ ก็แค่คำพูดสวยหรูดูดี      ดังนั้นหลายคนที่รู้เรื่องนี้จึงไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะความ “ไม่เชื่อ” คนฉลาด บางครั้งอาจขาดความเฉลียวใจ
นั่นก็เป็น อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ เขาไม่สามารถเข้าถึง“ประโยชน์ที่แท้จริงของการคิดบวก” ดังนั้นจึงไม่เคยได้สัมผัสสิ่งดีๆจากพลังบวกแม้แต่ครั้งเดียวหากท่านต้องการความสำเร็จ ต้องการชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้น จากพลังบวก ที่ท่านสามารถสร้างได้ท่านต้อง “เชื่อ” และนอกจาก“เชื่อ”แล้ว ท่านต้อง “ทำทันที” กอบโกยเก็บเอาพลังบวกใส่ตัวให้มากที่สุดในแต่ละวันและอยู่ให้ห่างไกลปฏิเสธพลังลบทั้งปวง และท่านต้องทำทุกวัน ทุกเวลา ทุกชัวโมง ทุกนาที ทุกๆวินาทีให้เป็นพลังบวก คิดบวก เสพสิ่งบวกๆ 
ทำสิ่งบวกๆ หวังพลังบวกจะอยู่กับท่านอย่างมากมายมหาศาล....และนั่นเอง........จะทำให้ท่านได้รับประโยชน์อันสุดยอดที่สุดจากพลังบวกทุกทิศทางที่จะหลั่งไหลเข้ามาชีวิต จะพบเจอแต่โชคดี คนดีๆ สิ่งดีๆทุกอย่างที่ดีและเป็นบวกเสมอ สิ่งดีๆ 
จะเข้ามาหาท่านแน่นอนที่สุด ภานในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน (แต่ต้องทำให้เป็นบวกจริงๆ ทุกอย่างด้วย ไม่ใช่แค่พูดหรือคิด 
จะทำแต่ไม่ได้ทำจริง)การคิดบวก คิดแต่สิ่งดีๆ เสพแต่สิ่งดีๆจะทำให้การเติบโต ของนิวตรอนในสมองของท่านเป็นไปในด้านบวก และทำให้ท่านมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น แข็งแรงขึ้น สมองแจ่มใส ปลอดโปร่งขึ้นอันส่งผลให้ท่านมีสติปัญญา 
เฉลียวฉลาด หลักแหลมขึ้นมีความสุขมากขึ้นอีกด้วย      เมื่อท่านรู้แล้วว่าการคิดบวก และการดึงเอาพลังบวกมาใส่ให้ตัวเองมีประโยชน์ขนาดไหนเราเชื่อว่าท่านจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนในเวลาอันสั้นนี้ จงจำไว้ว่า“คิดและลงมือทำทันที” ผลลัพธ์จึงจะบังเกิดให้เห็นอยากฝากไว้อีกเรื่อง สำหรับบางคนที่ยังไม่เข้าใจในสิ่งต่อไปนี้ “คนโลกสวย ไมาใช่คนคิดบวกแต่เขาคือคนที่มองโลกในแง่ดีเกินไป แบบอาจไม่ระวังตัวนี่คือนิยามของ คนโลกสวย” ซึ่ง คนคิดบวกไม่จำเป็นต้องมองโลกสวยแบบไม่ระวังแต่คนคิดบวกคิดแบบมีสติ เสพแต่สิ่งที่เป็นจริงสมเหตุสมผล ในทางที่เป็นบวกต่อตัวเองให้มากที่สุดเท่านั้นการคิดบวก เสพและรับแต่สิ่งที่เป็นบวกจะทำให้คุณได้มาอยู่ในสังคมของคนดีๆที่มีแต่สิ่งสวยงาม สิ่งที่ดี จรรโลงโลกและมีแต่ผู้คนที่ดีงาม คิดบวกคิดดีต่อกันและส่วนใหญ่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตต่อเนื่องกันไปมากมาย “ถ้าคุณคิดว่าคุณพร้อมที่จะเป็นอีกผู้หนึ่งที่คิดบวก เป็นคนที่มีพลังบวกเป็นสิ่งนำพาชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้”
    เราคือ “ครอบครัวคิดบวกมหาเศรษฐี88”ครอบครัวพลังบวกที่รัก สมัครสมานและสามัคคีกลมเกลียวกัน ดูแล ห่วงใยซึ่งกัน
และกันอยู่ตลอดเวลา พร้อมร่วมกันนำพาทุกคนในครอบครัวสู่ความสำเร็จ ความร่ำรวยและความมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยกัน พวกเราพร้อมแล้วที่จะต้อนรับคุณ เข้ามาเป็นสมาชิกคนใหม่ของครอบครัวคิดบวก ของเราด้วยความจริงใจ
นับจากวันนี้เป็นต้นไป............
วัฒนธรรมองค์กรของเรา อีกอย่างหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจ และจะส่งผลดีต่อผู้ปฏิบัติให้ได้รับสิ่งดีงามสะท้อนย้อนคืนกลับสู่ตัวเองในทุกครั้งที่ได้กระทำนั่นคือ “การขอบคุณ”มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ไม่ได้อยู่ คนเดียวในโลก เราจะมีคุณค่าต่อเมื่อ เรานั้นทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้และมีคนเห็นคุณค่าของ
ตัวเรา............“การขอบคุณ” คือการแสดงออก
ที่น่ารักในการเห็นคุณค่าของคน สัตว์ สิ่งของที่ได้ทำประโยชน์ ให้กับคุณทุกรูปแบบเมื่อใดก็ตามที่คุณได้กล่าว “ขอบคุณ”คน สัตว์ สิ่งของที่คุณได้รับประโยชน์จากเขา สิ่งเหล่านั้นจะบังเกิดคุณค่าต่อคุณในทันทีและจะเพิ่มคุณค่าในทุกครั้งที่คุณได้กล่าวขอบคุณด้วยความจริงใจ      ดังนั้นในทุกๆวัน คุณควรกล่าว “ขอบคุณ” ต่อสิ่งต่างๆคนทุกคน ข้าวของทั้งหมด ที่ทำประโยชน์ให้คุณด้วยความจริงใจแล้วคุณจะได้รับความรู้สึกดีๆ ได้รับคุณค่าและการทำประโยชน์อีกมากมายให้กับชีวิตคุณจากสิ่งต่างๆหรือคนทุกๆคนที่คุณได้ขอบคุณเขา คำขอบคุณของคุณได้สร้างคุณค่าในสิ่งที่เขาทำประโยชน์ให้กับคุณและทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเขาเองและรู้สึกดีต่อตัวคุณและทั้งหมดนี้ เกิดจากคำกล่าวสั้นๆว่า “ขอบคุณ” ของคุณถ้าคุณอยากได้รับการยอมรับ อยากให้คนรอบข้างคุณ คน สัตว์ สิ่งของ รอบตัวคุณ ล้วนแล้วแต่ให้ความสุขให้สิ่งดีๆ กับคุณ คุณควรกล่าว“ขอบคุณ” ทุกสรรพสิ่งที่ให้ประโยชน์สารพัดให้ความสุข ให้ความรู้สึกที่ดีๆ กับคุณจงเริ่มต้นกล่าวคำ “ขอบคุณ” ให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำประโยชน์ให้กับคุณนับตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไปเพราะคำขอบคุณจากใจจริงที่คุณกล่าวออกไปนอกจากจะสร้างประโยชน์ให้คุณแล้วยังสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมากมายอีกด้วยนี่คือ “ความมหัศจรรย์ของการขอบคุณ”ขอบคุณผู้นำและมวลสมาชิกมหาเศรษฐี 88 ทุกท่าน ขอบคุณเวบไซต์นี้ที่ทำให้เราได้พบกันขอบคุณธุรกิจแฟรนไชส์เน็ตเวิร์คที่ทำให้เรามีรายได้ มีความสุขในชีวิต ขอบคุณ บริษัท มหาเศรษฐี 88 จำกัด ที่สนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันเราให้ร่ำรวย ขอบคุณ คณะผู้บริหารและทีมงานมหาเศรษฐี 88 ทุกท่านที่ ดูแล ห่วงใยกันตลอมา ขอบคุณ ขอบคุณ และขอบคุณ..............
ขอบคุณด้วยรักและจริงใจ มหาเศรษฐี 88

วัฒนธรรมองค์กรของเรา อีกอย่างหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจ และจะส่งผลดีต่อผู้ปฏิบัติให้ได้รับสิ่งดีงามสะท้อนย้อนคืนกลับสู่ตัวเองในทุกครั้งที่ได้กระทำนั่นคือ “การขอบคุณ”มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ไม่ได้อยู่ คนเดียวในโลก เราจะมีคุณค่าต่อเมื่อ เรานั้นทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้และมีคนเห็นคุณค่าของตัวเรา............“การขอบคุณ” คือการแสดงออกที่น่ารักในการเห็นคุณค่าของคน สัตว์ สิ่งของที่ได้ทำประโยชน์ ให้กับคุณทุกรูปแบบเมื่อใดก็ตามที่คุณได้กล่าว “ขอบคุณ”คน สัตว์ สิ่งของที่คุณได้รับประโยชน์จากเขา สิ่งเหล่านั้นจะบังเกิดคุณค่าต่อคุณในทันทีและจะเพิ่มคุณค่าในทุกครั้งที่คุณได้กล่าวขอบคุณด้วยความจริงใจ      ดังนั้นในทุกๆวัน คุณควรกล่าว “ขอบคุณ” ต่อสิ่งต่างๆคนทุกคน ข้าวของทั้งหมด ที่ทำประโยชน์ให้คุณด้วยความจริงใจแล้วคุณจะได้รับความรู้สึกดีๆ ได้รับคุณค่าและการทำประโยชน์อีกมากมายให้กับชีวิตคุณจากสิ่งต่างๆหรือคนทุกๆคนที่คุณได้ขอบคุณเขา คำขอบคุณของคุณได้สร้างคุณค่าในสิ่งที่เขาทำประโยชน์ให้กับคุณและทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเขาเองและรู้สึกดีต่อตัวคุณและทั้งหมดนี้ เกิดจากคำกล่าวสั้นๆว่า “ขอบคุณ” ของคุณถ้าคุณอยากได้รับการยอมรับ อยากให้คนรอบข้างคุณ คน สัตว์ สิ่งของ รอบตัวคุณ ล้วนแล้วแต่ให้ความสุขให้สิ่งดีๆ กับคุณ คุณควรกล่าว“ขอบคุณ” ทุกสรรพสิ่งที่ให้ประโยชน์สารพัดให้ความสุข ให้ความรู้สึกที่ดีๆ กับคุณจงเริ่มต้นกล่าวคำ “ขอบคุณ” ให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำประโยชน์ให้กับคุณนับตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไปเพราะคำขอบคุณจากใจจริงที่คุณกล่าวออกไปนอกจากจะสร้างประโยชน์ให้คุณแล้วยังสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมากมายอีกด้วยนี่คือ “ความมหัศจรรย์ของการขอบคุณ”ขอบคุณผู้นำและมวลสมาชิกมหาเศรษฐี 88 ทุกท่าน ขอบคุณเวบไซต์นี้ที่ทำให้เราได้พบกันขอบคุณธุรกิจแฟรนไชส์เน็ตเวิร์คที่ทำให้เรามีรายได้ มีความสุขในชีวิต ขอบคุณ บริษัท มหาเศรษฐี 88 จำกัด ที่สนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันเราให้ร่ำรวย ขอบคุณ คณะผู้บริหารและทีมงานมหาเศรษฐี 88 ทุกท่านที่ ดูแล ห่วงใยกันตลอมา ขอบคุณ ขอบคุณ และขอบคุณ..............
ขอบคุณด้วยรักและจริงใจ มหาเศรษฐี 88
แนวคิด สู่ความสำเร็จ
“คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ย่อมต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างนำพาไปสู่ความสำเร็จ”  พวกเรา ”มหาเศรษฐี88” มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผลักดันให้ทุกท่านที่เข้าร่วมธุรกิจกับเราประสบความสำเร็จในชีวิต และรักษาความสำเร็จนั้นไว้ได้ตลอดไป ดังนั้นเราจึงรวบรวมแนวทางและแนวความคิดของผู้ที่ประสบความสำเร็จมาไว้ให้ทุกท่านในครอบครัว มหาเศรษฐี 88 ได้ศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำพาชีวิตให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ที่ท่านปรารถนา
แนวคิด สู่ความสำเร็จ
“คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ย่อมต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง นำพาไปสู่ความสำเร็จ” พวกเรา ”มหาเศรษฐี88” มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผลักดันให้ทุกท่านที่เข้าร่วมธุรกิจกับเราประสบความสำเร็จในชีวิต และรักษาความสำเร็จนั้นไว้ได้ตลอดไป ดังนั้นเราจึงรวบรวมแนวทางและแนวความคิดของผู้ที่ประสบความสำเร็จมาไว้ให้ทุกท่านในครอบครัว มหาเศรษฐี 88 ได้ศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำพาชีวิตให้ก้าวเดิน ไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ที่ท่านปรารถนา
คลิ๊กที่ปุ่มหัวข้อด้านล่างเพื่อเข้าศึกษาตามต้องการ

คลิ๊กที่ปุ่มหัวข้อด้านล่างเพื่อเข้าศึกษาตามต้องการติดต่อเรา

•  ช่องทางการชำระเงิน
•  แจ้งชำระเงิน
•  ข้อมูลการติดต่อ

ผลิตภัณฑ์

•  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
•  ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
•  ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและ นวัตกรรม
•  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
•  ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
•  ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
•  เซ็ตสินค้าเพื่อขึ้นตำแหน่ง Consumer
•  เซ็ตสินค้าเพื่อขึ้นตำแหน่ง Manager
ข่าวประชาสัมพันธ์

•  โปรโมชั่นประจำเดือน
•  งานฝึกอบรมสัมมนา
•  งานกิจกรรมส่งเสริมการขาย
•  การกุศลเพื่อสังคม
•  ทั่วไป
•  สมาชิกลงทะเบียนเพื่อส่งต่อ
MILLIONAIRES 88 CO., LTD.
บริษัท มหาเศรษฐี 88 จำกัด

อาณาจักรสำหรับผู้แสวงหาโอกาสสร้างความร่ำรวย

Question / Suggestion
     02 580 3888
บริษัท มหาเศรษฐี 88 จำกัด  MILLIONAIRES 88 CO., LTD. 
อาคาร มหาเศรษฐี 88 เลขที่ 11 หมู่ 8 ซ.รัตนาธิเบศร์ 5 (เรวดี14) ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 095-497-1241, 02-950-5788, 02-950-4799 (อัตโนมัติ 24 ชม.)  แฟ็กซ์ 02-950-5788, 02-950-4799 (อัตโนมัติ 24 ชม.)
www.millionaires88.com  e-mail : [email protected], [email protected], [email protected]